Skolskjuts till fristående eller andra kommunala skolor (från Skolverkets hemsida)

 Huvudregeln vid skolskjuts är att kommunen ska ordna kostnadsfri skolskjuts till och från den skola som kommunen har placerat eleven i.

Kommunen kan dock ibland vara skyldig att anordna skolskjuts även för elever som går i fristående skolor eller i en annan kommunal skola än den som kommunen skulle ha placerat eleven i. Det här gäller dock bara om skolskjutsen kan organiseras på ett sådant sätt att det inte skulle medföra organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen att låta skolskjutsen ta med även dessa elever.

När man bedömer om det skulle kosta extra eller leda till organisatoriska svårigheter för kommunen ska man utgå från vilka åtaganden kommunen skulle ha haft om eleven gick i den skola som kommunen skulle ha placerat henne eller honom i.

I de här fallen går det inte att överklaga besluten annat än genom laglighetsprövning enligt kommunallagen. 

 

Text i skollagen kap 10:

40 § 

"Hemkommunen ska anordna skolskjuts för elever som går i en

fristående grundskola inom kommunen under samma förutsättningar som

enligt 32 § andra stycket andra meningen gäller för elever som valt en

annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem."