Österåkersbygdens friskoleförening

 

 

STADGAR
Fastställda av årsmöte 2010-02-16

 

Organisation
Österåkersbygdens friskoleförening är en ideell förening.

Föreningens firma är: Österåkersbygdens friskoleförening, organisationsnummer 802450-9500 (Skatteverket 2010-03-08).

Föreningen har sitt säte i Vingåkers kommun, Södermanlands län.

 

 

§ 1 Ändamål/syfte
Friskoleföreningens huvudsakliga uppgift är att starta och utveckla förskoleklass och grundskoleverksamhet i Österåker, Vingåkers kommun.

 

Friskoleföreningen skall vara huvudman för Österåkersbygdens Friskola, arbetsgivare för dess personal, stöd för elever, föräldrar och personal.

 

Friskoleföreningen skall genom olika pedagogiska aktiviteter befrämja social gemenskap och engagemang i och kring Österåkersbygdens Friskola samt tillvarata bygdens intressen i skolfrågor.

 

Friskoleföreningen är politiskt och religiöst obunden.

 

 

§ 2 Medlemskap  
Medlemskap i föreningen tillkommer varje myndig person som vill verka för föreningens ändamål/syfte och som betalar den av årsmötet fastställda medlemsavgiften. Medlemsavgiften betalas kalenderårsvis och skall vara erlagd senast vid tiden för årsmötet för att medlemmen skall ha rösträtt på årsmötet.

Styrelsen skall upprätta medlemsförteckning innehållande medlemmens namn och adress.

Medlem godkänner genom sitt medlemskap att föreningen registrerar och behandlar
medlemmens personuppgifter. Avsteg från detta kan göras om medlem skriftligen inkommer med begäran om detta.

Medlem som önskar utträda ur föreningen skall lämna en skriftlig anmälan till styrelsen. Erlagd årsavgift återbetalas ej.

Medlemskapet upphör om medlem inte betalat sin årsavgift.

 

§ 3 Styrelse
Styrelsen skall bestå av sju ledamöter, vilka väljs på två år, växelvis.
Styrelsen inklusive ordförande, kassör och sekreterare väljs av årsmötet.
Styrelsen är beslutför när minst fyra ledamöter är närvarande.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

 

 

§ 4 Årsmöte
Ordinarie årsmöte skall hållas under april månad varje år.

 

Extra årsmöte skall hållas då styrelsen finner behov eller då det skriftligen påkallas av minst en tredjedel av medlemmarna.

 

Vid ordinarie årsmöte skall följande frågor behandlas:

 1. Val av ordförande för mötet.
 2. Val av sekreterare för mötet.
 3. Upprättande av röstlängd över närvarande
 4. Val av två justeringspersoner
 5. Fråga om mötet utlysts stadgeenligt
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Verksamhetsberättelse
 8. Årsredovisning, resultat- och balansräkning
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Beslut i anledning av vinst eller förlust
 12. Val av styrelseordförande
 13. Val av sekreterare
 14. Val av kassör
 15. Val av övriga styrelseledamöter
 16. Val av revisorer
 17. Val av valberedning
 18. Motioner
 19. Övriga frågor

 

Österåkersbygdens friskoleförening kallar till årsmöte genom brev (e-post eller brevbärare). Årsmötet annonseras även via webb och Österåkersbladet.

Kallelse till årsmöte skall utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före mötet.
Motioner skall vara inlämnade skriftligen till styrelsen under februari månad.

 

 

§ 5 Revisorer
På ordinarie årsmöte väljs för ett år två revisorer och en suppleant, som har att granska styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper.

 

 

§ 6 Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av styrelsens ordförande och kassör var och en för sig. Vid transaktioner över 10 000 kr krävs båda i förening.

 

 

§ 7 Valberedning
På ordinarie årsmöte väljs en valberedning om tre personer varav en är sammankallande.

 

 

§ 8 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december.
Styrelsen skall lämna sin årsredovisning till revisorerna senast 1 mars.

§ 9 Upplösning
Upplösning av föreningen kan endast ske efter beslut av två på varandra följande föreningsmöten, varav minst ett ordinarie årsmöte. Vid föreningens upplösning skall kvarvarande tillgångar användas till ändamål förenligt med friskoleföreningens stadgar och efter beslut av ordinarie årsmöte.

 

 

§ 10 Stadgeändring
Ändring av stadgar kan ske efter beslut av två på varandra följande föreningsmöten, varav minst ett ordinarie årsmöte.    


§ 11 Avgifter och bidrag
Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet.