Utgångspunkt:

Arbetet skall utgå från styrdokumenten och vara förebyggande, systematiskt och långsiktigt.

Innan skolan börjar:

Uppdraget tydliggörs.

Skollag, förordningar, läroplaner, visionen om skolan tolkas och definieras av personalen – ett gemensamt förhållningssätt och strategier utformas. Detta ingår även i introduktionen av nyanställd personal.

Innan barnen börjar:

Samtal med barn och föräldrar om skolans värdegrund, förhållningssätt och strategier.

När verksamheten börjat:

Likabehandlingsplan, plan mot kränkande behandling och trivselregler upprättas i samarbete med barnen/eleverna. Kommunikation sker med föräldrarna.

Systematiskt arbetsmiljöarbete och kvalitetsarbete startar. Kartläggning görs av nuläge och riskbedömningar, åtgärdsplaner upprättas. Barnen/eleverna är medarbetare i arbetet.